Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest BR Konsorcjum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Refleks Spółka komandytowa z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Składowej 12 (15-399), wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Białymstoku pod nr 0000320721, numer NIP 542-295-30-96, numer REGON 200040536.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@refleks.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu związanego z zawarciem i realizacją umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa prawna i informatyczna Administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.
7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu w związku z zawarciem i realizacją umowy i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości kontaktu w sprawie zawarcia i realizacji umowy.
9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Inspektor Ochrony Danych: Andrzej Bołtryk
Kontakt: iod@refleks.pl